KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Veri İlgilileri
Biz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. AŞ (“Smart Energy veya Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” 0772070899600001 Mersis numaralı, şirket merkezi GOSB Tembelova alanı, Cadde 3200 Gebze-Kocaeli adresinde bulunan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. AŞ dir.

2- Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel bilgileriniz; Web sitemizi ziyaretiniz,site veya e-posta üzerinden ilettiğiniz talepleriniz, başta olmak üzere aşağıda açıklandığı şekilde, şirketimiz ile girmiş olduğunuz ilişkinin türüne bağlı olarak, farklı kanallardan toplanabilmektedir. Kimlik verileriniz ( Ad, Soyad, Tc kimlik No) İletişim Verileriniz ( adres, telefon, e-posta adresi ) Eğitim ve Mesleki verileriniz ( çalıştığınız şirket, iş tanımınız, unvanınız, eğitim durumunuz vb) Görsel verileriniz ( fotoğraf veya görüntü) gibi veri türlerinden biri veya bir kaçı işin niteliğine göre toplanıp işlenebilir.
Bu veriler, ilişkinin mahiyetine göre bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması veya zorunlu meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçelerinden birine dayandırılmaktadır. Kanunun 5/2 maddesindeki gerekçelerden biri bulunmadığı takdirde ise açık rıza talep edilmektedir.

Kişisel verileriniz,
• Smart Energy tarafından sunulan; üretim, satış, satın alma vb. hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde, talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,
• Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
• Smart Energy ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek / istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,
• İş başvurusu yapmak amaçlı fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler veya iş bulma sitelerinden iletilen özgeçmişler veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,

Toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları ve Personel Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Fiziksel Mekan Güvenliği,  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, sınırlı olmak kaydı ile aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, ve grup şirketerimize (Smart Holding A.Ş., Smart Solar Araştırma Geliştirme Enerji. San ve Tic. Ltd. Şti, Smart Sumec Enerji Ekipmanları Paz. A.Ş, Smart Güneş Enerji Ekipmanları Paz. A.Ş ) belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılabilmektedir..

İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
⮚        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
⮚        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
⮚        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
⮚        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
⮚        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
⮚        Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
⮚        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
⮚        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak kvkk@smartsolar.com.tr   e posta adresimize, smartgunes@hs02.kep.tr KEP adresimize veya iadeli taahhütlü posta yoluyla GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200, Gebze / Kocaeli adresine iletebilirsiniz. Detaylar için www.smartsolar.com web adresimizde yayında olan politikamıza bakabilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. AŞ (Veri sorumlusu)
Adres: GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200, Gebze / Kocaeli
Mersis -0772070899600001
www.smartsolar.com.tr
Tel: 0262 673 71 00

Copyright © 2020 | Smart Güneş Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.
Data1